Uporaba geste kod djece koja kasne u jezično-govornome razvoju potiče i motivira 'progovaranje'.