Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima | Ispis |

 

Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima naziv je trogodišnjeg programa rane intervencije koji će Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) provoditi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji od 2011. do 2014. godine uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

 

Rana se podrška u Hrvatskoj sve više i kvalitetnije približava potrebama mlađe djece s razvojnim rizicima i razvojnim teškoćama te potrebama njihovih obitelji. Pozitivni pomaci sedogađaju zahvaljujući promjenama u društvu i naporu brojnih pojedinaca i organizacija te aktualnim promjenama u sustavu socijalne skrbi i pratećem zakonodavstvu.

 

Natječaj za trogodišnje programe (od 2011. do 2014.) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi bio je usmjeren na razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva. Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu prepoznala je svoju ulogu i odgovornost u stvaranju mreže socijalnih usluga i zahvaljujući entuzijazmu svojih članova razradila projekt Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima“. Prioritetno područje djelovanja projekta je razvoj izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi u lokalnoj zajednici kojoj te usluge nedostaju, s ciljem prevencije institucionalizacije i povećanja socijalnog uključivanja korisnika. Partnerske organizacije u provođenju projekta su Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj iz Zagreba i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Snaga projekta je u tome što okuplja izvoditelje iz akademske zajednice, sustava socijalne skrbi i organizacija civilnog društva koji će tijekom tri godine, uz izravno pružanje usluga korisnicima, usavršavati iste te dorađivati kriterije za njihovu primjenu poštujući pritom suvremeni koncept rane intervencije. Suvremeni koncept rane intervencije podrazumijeva holistički i na znanosti utemeljen pristup u poticanju, razvoj usluga usmjerenih na obitelji i socijalno uključivanje. U planu je rad s tridesetero djece i njihovih obitelji u svakoj godini provođenja te edukacija novih pružatelja za usluge iz domene rane intervencije.

 

Nova kvaliteta koju ovaj projekt želi stvoriti, uz samo širenje mreže usluga, jest i bolja povezanost i suradnja među pružateljima usluga i razrada strategija, kako bi intervencija bila najmanja moguća, a učinak u odnosu na socijalnu uključenost djeteta i obitelji što veći.